KULTURSKOLENS RETNINGSLINJER

Vedtektene er sist endret 1.mai 2018

Steigen kulturskole drives i samsvar med opplæringslova § 13-6, og i samsvar med Rammeplanen «Mangfold og fordypning» som det grunnleggende styringsverktøy for kulturskolen.

Steigen kommune står som eier, og ansvarlig styringsorgan på kommunenivå.  Rektor i kulturskolen er skolens administrative leder og er underlagt oppvekstleder. 

KULTURSKOLENS FORMÅL

 • Skolen skal være det viktigste forum for musikk og kulturopplæring i kommunen samt være støttespiller for annet musikk- og kulturarbeid.
 • Skolen skal utvikle elevenes musikalske og skapende evner og fremme elevens forståelse og opplevelse av kunst som uttrykksform.
 • Skolen skal stimulere til musikk- og kulturinteresse ved arrangere konserter, forstillinger, utstillinger. Slike arrangementer er en integrert del av opplæringen.
 • Brukerinteresser og medbestemmelse er sentrale verdier.

Kulturskolen har som mål å gi barn og voksne tilbud om opplæring og aktivitet innenfor kultur og kunst slik at flest mulig skal få anledning til å utvikle sine skapende evner og anlegg. Å få uttrykke seg gjennom musikk, kunst, drama eller dans er en viktig del av menneskets vekst og utvikling.

Kulturskolen skal være et resurssenter for musikk- og kulturfaglig arbeid i Steigen kommune. Videre skal skolen være pådriver for faglig utvikling og kunstnerisk bredde som skal komme alle innbyggerne til gode.

Disse vedtektene har som intensjon å få en mer brukervennlig skole, som viser forventninger til bruker og skole.

RETNINGSLINJER FOR ELEVEN OG HJEMMET

Steigen kulturskole er en skole. Det forventes at elevene møter til avtalt tid og sted. Kulturskolen skal ha kontinuerlig dialog med foresatte om aktiviteter og om elevens utvikling gjennom skoleåret.

Det er den jevne oppfølgingen både fra hjemmet og læreren som gir resultater.

Motto: Øvelse gjør mester!

UNDERVISNINGSFORM OG UNDERVISNINGSTID

Individuell undervisning

 • Elevene får mulighet til å få individuell tilpasset undervisning, enten alene eller i en liten gruppe (undervisning med 1-5 elever til stede).
 • Tidsrammen her er fra 20 – 45 minutter i uka.
 • Undervisningen er lagt til den skolen eleven går på, så fremt det er økonomisk forsvarlig, dvs. nok søkere. Undervisningen foregår hovedsakelig i skoletiden.

Gruppeundervisning

 • Noen aktiviteter er avhengig av større grupper for å kunne skape samspill og gode produksjoner. Vi har gruppeundervisning i følgene aktiviteter:
 • Kunst og håndverk, dans, teater/drama, musikksamspill/band og film.
 • En undervisningsøkt varer i minimum 45 min i uka. Tid utover dette blir en vurdering kulturskolen må gjøre ut fra ressurser og hver enkelt elevs forutsetning og alder. Gruppeundervisningen foregår på ettermiddag-/kveldstid.

Kulturskolen følger skoleruta for grunnskolen i Steigen kommune. Ukene ved oppstart og semesterslutt er med forbehold om koordinering av grunnskolens arbeid.  

UTSTYR SOM ELEVEN VIL TRENGE

Musikkundervisningen

 

 • Elevene skal ha med seg instrumentet og noter til hver time og ha tilgang til instrument daglig, slik at øvingen på instrumentet kan skje jevnlig.
 • De foresatte og elevene må være forberedt på å kjøpe undervisningsmateriell, normalt en spillebok i året og fliser til treblåserinstrumentene.

Kunst og håndverk

 • Elevene og de foresatte kjøper en grunnpakke, prisene varierer. Lærer vil informere om dette ved oppstart.

Drama/teater og dans

 • Elevene bør ha klær som er lette å bevege seg i.
 • Elevene og de foresatte må her samarbeide med skolen om å lage kostymer til teater/drama og dansforestillinger.

FRAVÆR

 • Lærer kan være borte 4 ganger i løpet av et år uten reduksjon i kontingent. Fravær utover dette gir reduksjon i skolepenger.
 • Lærerne og elevene har gjensidig plikt til å gi beskjed om alt fravær !
 • Fravær grunnet grunnskolearrangement kan ikke kulturskolen kompensere.

ELEVOPPTAK

 • Hovedopptaket for nye elever og forandring av aktivitet finner sted 15. mai og 15.november.
 • Alle henvendelser skal skje skriftlig eller gjennom speedadm.
 • Eleven har plassen i kulturskolen helt til en melder seg ut. Utmelding og forandring av aktiviteter i kultur - og musikkskolen gjøres skriftlig innen 15. mai for høstsemester og 15.november for vårsemesteret.
 • Påmelding er bindende for hele semesteret. Dersom særskilte forhold ligger til grunn for at eleven slutter, kan det sendes skriftlig søknad om å slippe dette kravet.
 • Manglende kontingentbetaling vil føre til at eleven mister plassen.

STIPEND FOR UTVIDET TIMERESSURS

Etter søknad fra elev/foresatte og lærer kan elever som viser særlige stor interesse få stipend. Dette betyr at elever kan få 45 minutter individuell undervisning i stedet for 20 min i uka. Dette er aktuelt for samtlige aktiviteter ved kulturskolen.

VURDERING

 • Læreren vil gjennom hele året vurdere fremgangen i aktiviteten som elevene utfører. Vi ønsker å ha en åpen dialog om hvordan øvingen går, både hjemme og i kulturskolen. 

Akkurat som i grunnskolen vil vi gjerne ha god kommunikasjon mellom de foresatte og lærer. Derfor setter vi i gang tiltak som kan muliggjøre dette:

 • Vi vil gjennomføre foreldremøter, ofte i forbindelse med elevkonserter.
 • Vi ønsker at de foresatte skal komme til ”åpen time”.
 • Vi ønsker at de foresatte tar kontakt med oss over telefon.
 • Skriftlig elevvurdering gis til hver elev på slutten av skoleåret.

SALG AV TJENESTER TIL FRIVILLIGE LAG OG ORGANISASJONER

Lag og organisasjoner som ønsker å kjøpe tjenester av Steigen kulturskole benytter eget skjema.

Dette er å regne som en kontrakt under forutsetning av at Kulturskolen kan stille med kvalifisert personell, og at tilbudet blir iverksatt i samarbeid med kjøper.

 Kjøpte dirigenttjenester skal refunderes til kulturskolen slik:

 • Gjeldene timesats  x  timeantall  x  38 uker

I timeantallet bør ligge følgende:  

 • Øving, samspill, seminar, aspirant, juniorkorps og konserter.
 • Timeantallet blir avskrevet etter kommunens tariffavtale. 

 Steigen kulturskole har ansvaret for det musikalske arbeidet i laget.

I den ubundne delen av arbeidstiden skal dirigenten:

 • Gjennom aktiv planarbeid lage ei skisse over hvordan opplæringsvirksomheten i laget kan gjennomføres på best mulig måte. Denne planen skal omfatte fellesøvinger, gruppeøvinger, seminar, konserter og andre musikkaktiviteter.
 • Legge opp et repertoar som er i samsvar med nivået til laget. I noen lag er det naturlig å samarbeide med et musikkutvalg.
 • Sammen med styret lage en plan over innkjøp som bør gjøres. 
 • Ved sykdom eller andre tvingende grunner kan Kulturskolen avlyse undervisning inntil 4 ganger i året uten reduksjon i kontingent. Dersom flere timer går vekk er skolen forpliktet til å erstatte timene eller redusere kontingent tilsvarende.
 • Dirigenten følger skoleruta til Steigen kommune og er ikke bunden til laget sine aktiviteter i ferier og andre planlagte fridager. Avtaler om fremmøte på fritid må derfor skje i god tid på forhånd.
 • Styrene i laget har ansvar for sine egne verdier, som notearkiv, vedlikehold og innkjøp av instrumenter. Styret har ansvar for arbeidsro under fellesøvinger i samarbeid med dirigenten.

Del denne siden